• Haberler
 • Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Gündem Metni

Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Gündem Metni


Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Gündem Metni

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI YÖNETİM KURULU’NDAN 

2020 YILI (38. DÖNEM) GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

 

            Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı’nın, 2020 Yılı (38. Dönem) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Haziran 2021 Pazartesi Günü saat 14:00’de, Körfez Mah. OMÜ Cad. OMÜ VAKFI Koleji No: 1 Atakum / SAMSUN adresindeki OMÜ VAKFI Koleji’nde, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 28 Haziran 2021 Pazartesi Günü aynı yerde ve aynı saatte çoğunluk aranılmaksızın yapılacaktır. 

Gündem aşağıda belirtilmiştir. Sayın Genel Kurul üyelerinin toplantıya katılmalarını veya kendilerini bir temsilci ile temsil ettirmelerini saygılarımızla rica ederiz.

(Toplantıya katılamayacak Sayın Genel Kurul üyelerimizin, ekte gönderilen vekaletname örneği ile vekil tayin etmeleri; her vekilin bir üyeyi temsil edebileceğinin bilinmesi saygıyla rica olunur) 

                                                                                                  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı

                                                                                                                  Yönetim Kurulu        

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı 

2020 Yılı (38. Dönem) Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

 

 1. Vakıf Başkanının, Genel Kurul Toplantısını açış konuşması.
 2. Divan Heyetinin teşekkülü için Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki yazıcı üyenin seçimi.
 3. Saygı duruşu, (Ulu Önder Atatürk ve tüm Şehitlerimiz,  Üniversitemizde görev yapan Öğretim Üyeleri ile Vakıf Kurucu Üyelerimizden ebediyete intikal etmiş tüm üyelerimiz için bir dakikalık saygı duruşu) ve İstiklal Marşımızın okunması.
 4. Divan Başkanınca Gündemin okunması ve varsa değişiklik önergelerinin gündeme ilave edilmesi,
 5. Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağını ve genel kurulla ilgili diğer evrakları imzalama yetkisinin verilmesi.
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
 7. Vakfın 2020 Yılı Bilançosu, Gelir-Gider Tablosu ve Kesin Bütçesinin okunması ve müzakere edilmesi.
 8. Vakıf İktisadi İşletmelerinin 2020 Yılı Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının okunması ve müzakere edilmesi (OMEK İktisadi İşletmesi 2019-2020 Özel hesap dönemi).
 9. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi.
 10. Yönetim ve Denetleme Kurulları Faaliyet Raporları ile Vakfın 2020 Yılı Bilançosu, Gelir-Gider Tablosu ve Kesin Bütçesinin; Vakıf İktisadi İşletmelerinin 2020 Yılı Bilanço ve Gelir-gider tablolarının ayrı ayrı ve tümünün birden oylanması.
 11. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Müdürlerin ibrası.
 12. Vakfın 2021 Yılı Hesap Dönemi tahmini bütçesinin okunması ve oylanması.
 13. Yönetim Kuruluna bütçe fasılları arasında aktarma yetkisinin verilmesi.
 14. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, OMKAN personeline sokağa çıkma yasağına uymamaktan dolayı kesilen idari para cezası hakkındaki 11.11.2020 tarihli ve 24/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve oylanması.
 15. 31.12.2019 tarihinde kapatılan İşletmelerin Vakfa ve birbirlerine olan bakiye, borç ve alacak tutarlarının, İşletmeler kapatıldıktan sonra 2020 yılında ortaya çıkan ödemelerinin karşılanması hususu hakkında 04.03.2021 Tarihli ve 4 sayılı Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
 16. Genel Kurul Üyelerinin Yerine Geçenlerle ilgili Vakıf Senedinin 14. Maddesine göre yerine geçecek varsa, dilekçelerinin Genel Kurulda okunması ve oylanması, yoksa vefat edenlerin veraset ilamlarına göre yerine geçeceklerin belirlenmesi.
 17. Seçim için Divan Heyetine Sandık Kurulu yetkisinin verilmesi hususunun görüşülmesi,
 18. Seçimler; aday tespiti, Yönetim Kurulu’na 9 asil 9 yedek üye, Denetleme Kurulu’na 3 asil 3 yedek üye seçimi,
 19. Dilek ve temenniler.
 20. Kapanış konuşması ve kapanış.