Satın Alma Yönetmeliği

Satın Alma Yönetmeliği

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFININ 21.03.2004 TARİHİNDE YAPILAN 20. DÖNEM OLAĞAN MALİ GENEL KURULUNDA KABUL EDİLMİŞTİR 

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 06.09.1999 tarih ve B.02.1.V.G.M.1.18.00.02-104-02-03/1674 sayılı yazısı gereği, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıfların iş ve işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında tebliğin 6.maddesi uyarınca;

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI 

SATINALMA YÖNETMELİĞİ

Madde 1- Vakfın yapacağı satın alma işlemlerinde pazarlık usulü rakamı, daha sonra olabilecek parasal limit değişikliklerini de kapsayacak şekilde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22. maddesinin ‘d’ bendinde yazılı parasal limit olarak uygulanacaktır.

Madde 2- Teklif mektuplarını Vakıf Satınalma Komisyonu inceler ve karar verir.

Madde 3- Vakıf Satınalma Komisyonu 1 Başkan ve 3 Üye ile toplam 4 kişiden oluşur.  3’ünün imzası satın almalarda karar için yeterlidir.

Madde 4- Vakıf Satınalma Komisyonu Vakıf İcra Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve saymanından oluşur.

Madde 5- Satın alınacak ürünün satıcı firması tekse veya ürünün ana bayisi ise komisyon bu alımı direk olarak yapar.

Madde 6- Vakıf’a yapılan şartlı bağışların yapıldığı bölümlerin satın alma işlemleri o bölümlerin en üst düzey 1 yada 2 yöneticisine aittir.(Dekanlıklarda Dekan, Yüksekokullarda Müdür, Enstitülerde Müdür, Bölümlerde Bölüm Başkanı ve Dekan, Hastanede Bölüm Başkanı ve Başhekim) Vakıf bu satınalmalarda ayrıca teklif mektubu aramaz.

Madde 7- Vakıfça Üniversitemize bağışlanmak üzere satın alınan tüm malzeme ve demirbaşlar Üniversitemiz Rektörlüğüne bağışlanır, ayniyatları ile birlikte muhasebeleştirilir.

Madde 8- Vakfın yapacağı satınalma işlemlerinde pazarlık usulü rakamı (KDV) dahil her yıl mali yılbaşında Resmi Gazetede yayınlanan İ cetvelindeki 2886 sayılı kanunun 51 a maddesindeki parasal limit olarak uygulanacaktır.